16.11.2018

Suomenmaan kolumni: Talouspuhe ei riitä vaalivoittoon

Poh­jois­lai­dal­la esi­mer­kik­si me Suo­mes­sa olem­me teh­neet lu­kui­sia vai­kei­ta jul­ki­sen ta­lou­den uu­dis­tuk­sia, jot­ta maa oli­si pa­rem­mas­sa kun­nos­sa tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le.

Jos ta­lous oli­si huo­nos­sa kun­nos­sa, saa­vat de­ma­go­git en­tis­tä enem­män käyt­tö­voi­maa.

Pel­käl­lä me­nes­tyk­sek­kääl­lä ta­lous­po­li­tii­kal­la po­pu­lis­mia ei kuitenkaan saa kit­ket­tyä. Tämä Kes­kus­tan­kin kan­nat­taa pi­tää mie­les­sä.

Ita­li­an po­pu­lis­ti­hal­li­tus on ra­ken­ta­nut en­sim­mäi­sen bud­jet­tin­sa hie­kal­le. Jo val­miik­si vel­kai­nen maa on val­mis li­sä­vel­kaan vas­ta­tak­seen hur­jiin vaa­li­lu­pauk­siin. Ko­mis­sio piti esi­tys­tä niin uto­pis­ti­se­na, et­tä hyl­kä­si sen.

ITA­LI­AN hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­neet po­pu­lis­ti­puo­lu­eet ää­ri­oi­keis­to­lai­nen La Lega sekä Vii­den täh­den lii­ke ei­vät het­kah­da EU-ko­mis­si­on tiuk­kaa lin­jaa. Mitä enem­män ko­mis­sio ku­rit­taa Ita­li­an hal­li­tus­ta, sitä suo­si­tum­pi se on ko­ti­maas­sa.

Muu­al­la eu­ro­a­lu­eel­la seu­ra­taan kyl­mä­hi­ki ot­sal­la saa­pas­maan ha­lut­to­muut­ta nou­dat­taa yh­tei­siä sään­tö­jä. Jos Ita­lia ajau­tuu ta­lousk­rii­siin, ei eu­ro­a­lu­eel­la ole mah­dol­li­suuk­sia aut­taa niin isoa kan­san­ta­lout­ta Krei­kan ta­voin.

Ita­li­an naa­pu­rit Es­pan­ja ja Por­tu­ga­li ovat vai­kei­den ta­lous­vuo­sien jäl­keen pääs­seet kas­vun ural­le. Lä­hi­naa­pu­rei­ta ei in­nos­ta Ita­li­an här­vää­mi­ses­tä seu­raa­va kor­ko­jen nou­su. Seu­rauk­set ulot­tu­vat myös muu­al­le Eu­roop­paan. Poh­jois­lai­dal­la esi­mer­kik­si me Suo­mes­sa olem­me teh­neet lu­kui­sia vai­kei­ta jul­ki­sen ta­lou­den uu­dis­tuk­sia, jot­ta maa oli­si pa­rem­mas­sa kun­nos­sa tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le. Jos ta­lous oli­si huo­nos­sa kun­nos­sa, saa­vat de­ma­go­git en­tis­tä enem­män käyt­tö­voi­maa.

VUO­SI­TU­HAN­NEN alus­ta Eu­roo­pas­sa on uu­ti­soi­tu oi­ke­an lai­dan po­pu­lis­ti­puo­lu­ei­den nou­sus­ta kaut­ta maa­no­san. Maa toi­sen­sa jäl­keen on saa­nut po­liit­ti­sen jär­jes­tel­män osak­si räy­hä­hen­kiä, jot­ka ovat usein maa­han­muut­to- ja EU-vas­tai­sia.

Mikä on pe­rin­teis­ten mal­til­lis­ten voi­mien vas­taus po­pu­lis­miin?

Kak­si­puo­lu­e­jär­jes­tel­mis­sä niin Yh­dys­val­lois­sa kuin Iso-Bri­tan­ni­as­sa pe­rin­tei­set puo­lu­eet ei­vät ole ky­en­neet uu­siu­tu­maan hal­li­tus­ti. Agen­dan ovat sie­pan­neet puo­lu­ei­den si­säl­tä nous­seet ää­ri­lai­to­jen kan­nat­ta­jat.

EU­ROO­PAS­SA so­si­aa­li­de­mok­raa­tit ovat ku­ri­muk­ses­sa lä­hes kaik­ki­al­la. Lii­ke ei ole osoit­ta­nut ky­kyä uu­dis­tua. Po­pu­lis­tien po­la­ri­soi­mas­sa il­ma­pii­ris­sä men­nään koh­ti ää­ri­lai­to­ja niin va­sem­mal­le kuin oi­ke­al­le si­joit­tu­vis­sa puo­lu­eis­sa.

Po­pu­lis­min kas­vu­a­lus­ta kum­pu­aa eri­ar­voi­suu­des­ta tai ai­na­kin sen tun­tees­ta.

Vi­ha­po­lii­ti­kan pää­mää­rä on ih­mis­ryh­mien nos­tat­ta­mi­nen to­si­aan vas­taan. Eri­tyi­ses­ti vie­rail­la ih­mis­ryh­mil­lä pe­lot­te­lu on ol­lut tur­mi­ol­li­nen ja pro­pa­gan­dis­teil­la toi­mi­va tak­tiik­ka läpi his­to­ri­an.

LAA­JA si­vis­tys on ai­noa kes­tä­väs­ti toi­mi­va kei­no po­pu­lis­min vas­tus­ta­mi­seen. Pel­käl­lä me­nes­tyk­sek­kääl­lä ta­lous­po­li­tii­kal­la po­pu­lis­mia ei saa kit­ket­tyä. Tämä Kes­kus­tan­kin kan­nat­taa pi­tää mie­les­sä. Yh­dys­val­to­jen ta­lous pors­kut­taa pa­rem­min kuin ai­koi­hin ja maa­han va­lit­tiin sil­ti hö­pö­pu­heis­ta tun­net­tu pre­si­dent­ti.

Jot­ta kes­ki­ken­tän mal­til­li­set voi­mat pär­jää­vät yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­ses­sa, vaa­di­taan niil­tä tai­toa. Po­pu­lis­min tiel­le ei pidä sor­tua, mut­ta po­pu­la­ri­soin­nin ky­kyä pi­tää ol­la.

Fak­to­jen pi­tää ol­la kun­nos­sa, mut­ta pa­ket­ti pi­tää tar­joil­la ym­mär­ret­tä­väs­ti. Kil­pai­lu­ky­ky, työl­li­syy­sas­te tai eu­roop­pa­lai­nen oh­jaus­jak­so ei­vät ker­ro ää­nes­tä­jil­le yh­tään mi­tään. Kou­lu­ruo­ka, työ­paik­ka ja met­sä eh­kä enem­män.

De­mok­ra­tia ma­kaa vas­tuul­lis­ten voi­mien har­teil­la. On mei­dän vas­tuul­la, et­tei­vät po­pu­lis­tit kaap­paa de­mok­ra­ti­aa.

 

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 16.11.2018

Lapin yliopistoon tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

19.3.2023

Opettajien ammattijärjestön Lapin piirin vaalipaneelissa 17.3. otin kantaa vaka-opettajien koulutukseen.

 

Lue lisää
Lapin elinkeinot rinnakkain

18.3.2023

Lappi on valtavan monipuolinen. On koskematonta erämaata ja Suomen suurimpia luonnonsuojelualueita.

Samalla väkiluku on hiljalleen laskenut vuosikymmeniä.

Suunnan kääntäminen onnistuu vain työn kautta.

Lappi elää niin teollisuudesta, matkailusta, maa- ja metsätaloudesta, poroista, rajakaupasta.

Meidän tehtävä on yhdistää tämä kaikki.

Tehdään työtä, jotta Lappi tarjoaa elämisen edellytykset tulevillekin sukupolville.

Lue lisää
Eduskuntavaalivideo: Lapin sitkeää tekoa

15.3.2023

Uskallan väittää, että Lappiin liittyvissä asioissa minua ei viilata linssiin. Teollisuutta puolustan ja osaan puolustaa lujaa, matkailua edistän, tajuan talouden ja luonnon reunaehdot. Osaan ottaa turpaankin. Sekin on politiikassa yllättävän tärkeä taito. Vaikeina hetkinä ei pidä jäädä maahan makaamaan, vaan sieltä on aina noustava. Osalle varmasti ärsytykseen asti puolustan kotimaakuntani ihmisten oikeutta elämäntapaansa, koulutukseen ja työllisyysmahdollisuuksiin. Tällä linjalla aion jatkaa, jos kansa suo. Sie päätät, jatkuuko työ.

Lue lisää
Laitetaan uutta putkeen Lapin liikennehankkeiden puolesta!

10.3.2023

Yhteistyöllä olemme saaneet monia tärkeitä Lapin hankkeita aikaiseksi. Valtatie 4 Oulun ja Simon välillä tulee kuntoon. Simon risteyksetkin tulevat valmiiksi. Kemin Ajoksen satama syvätään ja raide Suomesta Ruotsiin sähköistetään.

Nyt on uusien hankkeiden vuoro. Kolarin rata täytyy sähköistää, Käsivarrentie kunnostaa ja monia Itä-Lapin hankkeita saada eteenpäin.

 

Sie päätät, jatkuuko työ!

Lue lisää
Sie päätät, jatkuuko työ!

3.3.2023

Työhuoneen ovi on nyt suljettu ja kuukauden kuluttua tiedämme, saanko sen jälleen avata.

Lue lisää
Emme saa unohtaa, mitä Ukrainassa tapahtuu

24.2.2023

Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainaan on tänään kulunut vuosi.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Olen tuntenut Katri Kulmunin pian kymmenen vuoden ajan. Olin vaalikaudella 2015-19 yhtä aikaa Katrin kanssa eduskunnassa, saman vaalipiirin kansanedustajina. Katriin saa oi luottaa, että hänen kanssaan sovitut asiat pitivät. Luottamus on kaiken poliittisen yhteistyön perusta. Jos toiseen ei voi luottaa, niin hankala on mitään merkityksellistä tehdä. Katri edustaa vahvojen alueiden Suomeen perustuvaa yhteiskunnallista ajattelua. Sitä Keskustassa nyt tarvitaan."