11.5.2018

Naapureiden vilkuilu ei auta keskustaa – oma peli ratkaisee

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 11.5.2018

Mitä eroa on esi­tyk­sil­lä eläk­kei­den ko­rot­ta­mi­ses­ta 100 eu­rol­la ja 37 eu­ron ko­ro­tuk­ses­ta ta­kuu­e­läk­kee­seen? Tai mitä eroa on opin­to­ra­han nos­ta­mi­sel­la sa­doil­la eu­roil­la ja mel­kein vii­den­kym­pin op­pi­ma­te­ri­aa­li­li­säl­lä?

Niil­lä on muu­ta­kin eroa kuin sum­mat. Edel­li­set ovat lu­pauk­sia, jäl­kim­mäi­set myös to­sie­lä­mäs­sä to­teu­tu­nei­ta pa­ran­nuk­sia.

ETEN­KIN SDP on läh­te­nyt ha­ke­maan kis­san­ko­koi­sia ot­si­koi­ta ele­fant­ti­lu­pauk­sil­la.

Mei­dän ta­pam­me on ol­lut toi­nen; vä­hem­män lu­pauk­sia, mut­ta konk­reet­ti­sia edis­tyk­siä sa­mois­sa asi­ois­sa.

Kat­teet­to­mat vaa­li­lu­pauk­set ovat vaa­ral­li­sia. Niil­lä voi voit­taa vaa­lit, mut­ta jos lu­pauk­sia ei pys­ty to­teut­ta­maan, ra­pau­tuu po­li­tii­kan us­kot­ta­vuus.

KES­KUS­TA on päät­tä­nyt hal­li­tuk­ses­sa muun mu­as­sa kaik­kein pie­nim­pien van­hem­pain- ja sai­raus­päi­vä­ra­ho­jen ko­rot­ta­mi­ses­ta työ­mark­ki­na­tu­en ta­sol­le.

Ko­ro­tus on 83 eu­roa kuu­kau­des­sa. Pie­ni­tu­loi­sel­le se on suu­ri sum­ma kuk­ka­roon.

Edel­li­nen hal­li­tus ko­rot­ti kyl­lä työt­tö­myys­tur­vaa, mut­ta ei aut­ta­nut kai­kis­ta pie­ni­tu­loi­sim­pien pe­rus­tur­val­la elä­vien ti­lan­net­ta.

Vä­hä­va­rais­ten per­hei­den lap­set saa­vat jat­kos­sa lu­kio- ja am­mat­ti­kou­lu­kir­joi­hin 46 eu­ron kuu­kau­sit­tai­sen tuen.

Kai­kis­ta pie­nin­tä ta­kuu­e­lä­ket­tä on ko­ro­tet­tu kol­me ker­taa. Mel­kein ker­ran vuo­des­sa. Edel­li­nen hal­li­tus ei ko­rot­ta­nut sitä ker­taa­kaan.

SDP:N avauk­sia on kri­ti­soi­tu eten­kin ko­koo­muk­ses­ta. Kan­nat­tai­si vil­kais­ta omaa his­to­ri­aa.

Kun­ta­vaa­lien al­la ko­koo­mus esit­ti mak­su­ton­ta var­hais­kas­va­tus­ta kai­kil­le.

Pie­ni­tu­loi­set ovat mak­suis­ta va­pau­tet­tu­ja, mut­ta ko­koo­mus esit­ti siis myös kaik­kein suu­ri­tu­loi­sim­mil­le sa­maa. Hin­nak­si Kun­ta­liit­to ar­vi­oi noin mil­jar­di eu­roa.

SDP:N tä­hä­nas­ti­set vaa­li­lu­pauk­set ja hal­li­tuk­sen te­ke­mien sääs­tö­toi­mien vas­tus­ta­mi­set nos­tai­si­vat val­ti­on ve­la­no­ton Stub­bin-Rin­teen hal­li­tuk­sen lu­ke­miin eli 7–8 mil­jar­diin eu­roon.

Nyt vel­kaa on saa­tu pai­net­tua rei­luun mil­jar­diin. Pa­lai­sim­me si­ni­pu­na­voi­min läh­tö­ruu­tuun.

EN kri­ti­soi mui­ta puo­lu­ei­ta, ku­kin ve­tää tyy­lil­lään. Lu­paus­ten vai­ku­tuk­set tu­lee kui­ten­kin ar­vi­oi­da.

Naa­pu­rei­den vil­kui­lu ei kes­kus­taa au­ta. Mei­dän on saa­ta­va aloi­te omiin kä­siin.

Hal­li­tus on kes­kus­ta­joh­toi­nen, mut­ta kes­kus­ta ei ole yh­tä kuin hal­li­tus. Kes­kus­ta on pal­jon enem­män.

AAT­TEEL­LI­NEN puo­lue- ja jär­jes­tö­työ on ai­noa kei­no, jon­ka kaut­ta voim­me uu­dis­tua.

Tämä ta­pah­tuu vain ja ai­no­as­taan ker­to­mal­la sel­ke­äs­ti, mi­ten viem­me Suo­mea eteen­päin seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la.

Kes­kus­tal­la on pa­ri­kym­men­tä eri oh­jel­ma­työ­ryh­mää val­mis­te­le­mas­sa tu­le­vai­suu­den lin­jauk­sia.

Iso osa ryh­mis­tä muo­dos­tet­tiin avoi­men haun kaut­ta. Saim­me sa­to­ja, sa­to­ja ha­ke­muk­sia. Niin pal­jon, et­tä ryh­miä oli­si voi­nut pe­rus­taa tup­las­ti enem­män.

TU­LE­VIA lin­jauk­sia val­mis­te­le­vat sa­dat ih­mi­set täs­sä kan­san­liik­kees­sä. Jat­ku­vas­ti pi­tää pys­tyä osal­lis­tu­maan.

Ih­mi­set tu­le­vat kes­kus­taan muut­taak­seen maa­il­maa. Kes­kus­tan pi­tää tar­jo­ta sii­hen väy­lä.

Kan­san­lii­ke ker­too it­se, min­kä­lais­ta on tu­le­vai­suu­den alu­e­po­li­tiik­ka, luon­non mo­ni­muo­toi­suus, työ­e­lä­män mur­ros, si­vis­tys ja mo­net muut.

Tämä ei ole yh­den mie­hen show. Tämä on kes­kus­ta.

Katrista matkan varrella sanottua

"Keskusta tarvitsee valovoimaisen, vahvalta aatepohjalta puoluetta uuteen nousuun luotsaavan puheenjohtajan. Siksi Katri Kulmuni."