22.8.2019

Keskustan käynnistettävä ohjelmatyö: tavoitteena löytää uusi tasapaino ihmisen ja luonnon välille

Keskustan tulee käynnistää pe­ri­aat­teel­li­nen kes­kus­te­lu ja oh­jel­ma­työ oman paik­kamme ja lin­jamme mää­rit­tä­mi­seksi suh­tees­sa ym­pä­ris­töön.

To­si­a­sia on, et­tä me tar­vit­sem­me luon­non­va­ro­ja jo ai­van ta­val­li­sen ar­jen su­ju­mi­sek­si. Tämä ei kui­ten­kaan oi­keu­ta ah­neu­teen ja riis­toon, vastuuttomuu­teen luon­toa koh­taan.

Yli­su­ku­pol­vi­suut­ta tar­vi­taan. Elä­mää ei voi - eikä tule - lo­pet­taa, sii­tä täy­tyy teh­dä kes­tä­vää.

Työn ta­voi­te on hy­väk­syt­tää kes­kus­te­lu­jen kaut­ta ra­ken­net­tu kes­kus­tan lin­ja Van­taan puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa. Ta­voit­tee­na ei voi ol­la enem­pää ei­kä vä­hem­pää, kuin löy­tää uu­si ta­sa­pai­no ih­mi­sen ja luon­non vä­lil­le.

Suo­men it­se­näi­syy­den juh­la­ra­has­to Sit­ra oli teh­nyt tut­ki­muk­sen, jon­ka mu­kaan joka nel­jäs al­le 30-vuo­ti­as ko­kee il­mas­to­ah­dis­tus­ta.

Vies­ti on va­ka­va ku­ten ai­kam­me suu­rin haas­te­kin il­mas­ton­muu­tok­ses­ta, mut­ta ajat­te­len et­tä suur­ten asi­oi­den edes­sä ei saa vai­pua epä­toi­voon ja la­maan­tua.

Apa­ti­al­le ei saa an­taa ti­laa. Jos vai­vum­me toi­vot­to­muu­teen, em­me pys­ty rat­kai­se­maan nii­tä iso­ja haas­tei­ta, joi­ta edes­sä on.

EPÄ­TOI­VO täy­tyy ka­na­voi­da toi­min­nak­si ja toi­me­li­ai­suu­dek­si.

Jos Suo­mes­sa pys­ty­tään te­ke­mään maa­il­man luo­kan rat­kai­su­ja, kuin­ka pääs­tä ir­ti vaik­ka­pa fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta te­ol­li­sel­la ta­sol­la, on se val­ta­va lä­pi­mur­to.

Se oli­si asia, joka kiin­nos­taa epäi­le­mät­tä myös mui­ta te­ol­li­sia kes­kit­ty­miä.

KES­KUS­TA on sy­vän­vih­reä lii­ke. Ne­li­a­pi­lam­me on ai­na ol­lut vih­reä.

Rat­kai­sum­me yli­su­ku­pol­vi­suu­teen on ol­lut ta­sa­pai­no ym­pä­röi­vän luon­non kans­sa ja yrit­te­li­äi­syys.

Olem­me ai­na ot­ta­neet par­haan mah­dol­li­sen tek­nii­kan käyt­töön, us­ko­neet edis­tyk­seen ja tu­le­vai­suu­teen. Sitä me tar­vit­sem­me jäl­leen, et­tä voim­me tar­jo­ta rat­kai­su­ja vaik­ka­pa suu­reen haas­tee­seen il­mas­ton­muu­tok­ses­ta.

Kes­kus­tan täy­tyy käy­dä aat­teel­li­nen kes­kus­te­lu sii­tä, mikä on ih­mi­sen paik­ka maa­il­mas­sa suh­tees­sa ym­pä­röi­vään luon­toon, ym­pä­ris­töön.

Elämää ei voi lopettaa, siitä täytyy tehdä kestävää.

AI­ON eh­dot­taa pu­heen­joh­ta­ja­na, jos puo­lu­e­ko­kous mi­nut ni­mit­tää kan­ta­maan tätä vas­tuis­ta suu­rin­ta, et­tä kes­kus­ta käyn­nis­tää oman pe­ri­aat­teel­li­sen kes­kus­te­lun ja oh­jel­ma­työn oman paik­kan­sa ja lin­jan­sa mää­rit­tä­mi­ses­tä suh­tees­sa ym­pä­ris­töön.

To­si­a­sia on, et­tä me tar­vit­sem­me luon­non­va­ro­ja jo ai­van ta­val­li­sen ar­jen su­ju­mi­sek­si. Tämä ei kui­ten­kaan oi­keu­ta ah­neu­teen ja riis­toon, vas­tuut­to­muu­teen luon­toa koh­taan.

Yli­su­ku­pol­vi­suut­ta tar­vi­taan. Elä­mää ei voi lo­pet­taa, sii­tä täy­tyy teh­dä kes­tä­vää.

Työn ta­voi­te on hy­väk­syt­tää kes­kus­te­lu­jen kaut­ta ra­ken­net­tu kes­kus­tan lin­ja Van­taan puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa.

Tuon lin­jan ta­voit­tee­na ei voi ol­la enem­pää ei­kä vä­hem­pää, kuin löy­tää uu­si ta­sa­pai­no ih­mi­sen ja luon­non vä­lil­le.

PAL­JON pu­hu­taan sii­tä, et­tä kes­kus­tan tär­kein vas­tin­pa­ri on mil­loin pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa ja taas seu­raa­va­na päi­vä­nä vih­reis­sä.

Mie­les­tä­ni kui­ten­kin luo­mal­la vah­van kes­kus­ta­lai­sen lin­jan kes­kus­te­luun ih­mi­sen ja luon­non vä­li­ses­tä suh­tees­ta, me it­se mää­rit­te­lem­me oman paik­kam­me, ei ku­kaan muu.

Näin te­kee puo­lue ja po­liit­ti­nen lii­ke, jol­la on ter­ve it­se­tun­to ja vah­va us­ko omiin ar­voi­hin­sa ja omaan te­ke­mi­seen.

MAA­IL­MAL­TA ei löy­dy vie­lä esi­merk­kiä, mal­li­rat­kai­sua sii­tä, mi­ten ra­ken­ne­taan ym­pä­ris­tö-  ja il­mas­to­po­li­tii­kan täy­del­li­nen siir­ty­mä tur­val­li­seen tu­le­vai­suu­teen, sa­mal­la luo­den uut­ta työ­tä ja hy­vin­voin­tia

Rat­kai­su­ja ja toi­men­pi­tei­tä löy­tyy kui­ten­kin vain niin kau­an, kun il­mas­to­toi­mil­la on suo­ma­lais­ten laa­ja luot­ta­mus.

Suo­mi ei voi kan­taa koko maa­il­man mur­hei­ta, mut­ta oman osam­me teem­me. Ja sa­maa edel­ly­täm­me muil­ta.

Mei­dän on löy­det­tä­vä oma pol­kum­me it­se. As­kel as­ke­leel­ta. Jäl­leen ker­ran.

It­se us­kon, et­tä tämä pol­ku ra­ken­tuu ra­ken­ta­val­le kes­kus­te­lul­le, sii­tä syn­ty­väl­le luot­ta­muk­sel­le – ri­paus roh­keut­ta­kin tar­vi­taan.

KES­KUS­TAA tar­vi­taan täs­sä työs­sä. Par­haim­mil­laan kes­kus­ta oh­jaa yh­teis­kun­taa ja­ka­vat jän­nit­teet si­sään­sä.

Kan­nus­taa kes­kus­te­luun ja väit­te­lyyn ja kun ai­ka on, lo­pul­li­nen pää­tös teh­dään yh­des­sä kor­keim­pien kan­san­val­lan pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti.

Har­voin, jos kos­kaan kes­tä­vää rat­kai­sua on löy­ty­nyt ää­ri­pääs­tä tai kan­sa­kun­taa rik­ki re­pi­mäl­lä – päin­vas­toin.

Kan­sal­li­sen yh­te­näi­syy­den ra­ken­ta­mi­sek­si kes­kus­taa tar­vi­taan näyt­tä­mään uut­ta suun­taa Suo­mel­le, joka pi­tää jo­kai­sen mu­ka­na luo­mal­la tu­le­vai­suu­den täyn­nä rat­kai­su­ja ja toi­voa pa­rem­mas­ta. Ei­kös täs­tä poh­jim­mil­taan ole po­li­tii­kas­sa­kin kyse?

Luo­daan toi­voa, epä­toi­von si­jaan.

https://www.suomenmaa.fi/blogit/apilan-vihrea-ymparistopolitiikka-on-syvaa-tasapainoa-luonnon-kanssa-6.21.530929.1a565e647f

Lapin yliopistoon tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

19.3.2023

Opettajien ammattijärjestön Lapin piirin vaalipaneelissa 17.3. otin kantaa vaka-opettajien koulutukseen.

 

Lue lisää
Lapin elinkeinot rinnakkain

18.3.2023

Lappi on valtavan monipuolinen. On koskematonta erämaata ja Suomen suurimpia luonnonsuojelualueita.

Samalla väkiluku on hiljalleen laskenut vuosikymmeniä.

Suunnan kääntäminen onnistuu vain työn kautta.

Lappi elää niin teollisuudesta, matkailusta, maa- ja metsätaloudesta, poroista, rajakaupasta.

Meidän tehtävä on yhdistää tämä kaikki.

Tehdään työtä, jotta Lappi tarjoaa elämisen edellytykset tulevillekin sukupolville.

Lue lisää
Eduskuntavaalivideo: Lapin sitkeää tekoa

15.3.2023

Uskallan väittää, että Lappiin liittyvissä asioissa minua ei viilata linssiin. Teollisuutta puolustan ja osaan puolustaa lujaa, matkailua edistän, tajuan talouden ja luonnon reunaehdot. Osaan ottaa turpaankin. Sekin on politiikassa yllättävän tärkeä taito. Vaikeina hetkinä ei pidä jäädä maahan makaamaan, vaan sieltä on aina noustava. Osalle varmasti ärsytykseen asti puolustan kotimaakuntani ihmisten oikeutta elämäntapaansa, koulutukseen ja työllisyysmahdollisuuksiin. Tällä linjalla aion jatkaa, jos kansa suo. Sie päätät, jatkuuko työ.

Lue lisää
Laitetaan uutta putkeen Lapin liikennehankkeiden puolesta!

10.3.2023

Yhteistyöllä olemme saaneet monia tärkeitä Lapin hankkeita aikaiseksi. Valtatie 4 Oulun ja Simon välillä tulee kuntoon. Simon risteyksetkin tulevat valmiiksi. Kemin Ajoksen satama syvätään ja raide Suomesta Ruotsiin sähköistetään.

Nyt on uusien hankkeiden vuoro. Kolarin rata täytyy sähköistää, Käsivarrentie kunnostaa ja monia Itä-Lapin hankkeita saada eteenpäin.

 

Sie päätät, jatkuuko työ!

Lue lisää
Sie päätät, jatkuuko työ!

3.3.2023

Työhuoneen ovi on nyt suljettu ja kuukauden kuluttua tiedämme, saanko sen jälleen avata.

Lue lisää
Emme saa unohtaa, mitä Ukrainassa tapahtuu

24.2.2023

Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainaan on tänään kulunut vuosi.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Kielitaitoinen, karismaattinen ja esiintymiskykyinen Katri voi palauttaa Keskustan todelliseksi väyläksi vaikuttaa, osallistua ja muuttaa maailmaa."