22.2.2019

Keskusta on kotiseutujen puolue

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 22.2.2019.

Läh­din aka­naan mu­kaan yh­teis­kun­nal­li­seen toi­min­taan, kos­ka ha­lu­sin, et­tä nuo­ril­la oli­si La­pis­sa elä­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Ha­lu­sin mo­ni­puo­li­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, eri­kois­kou­lu­ja ja vi­re­ää elä­mää. Ta­pah­tu­mia, tai­det­ta ja sä­pi­nää.

Jos­tain syys­tä aja­tel­laan, et­tä nämä liit­ty­vät lei­mal­li­ses­ti vain suu­rem­piin kau­pun­kei­hin.

Läh­din aka­naan mu­kaan yh­teis­kun­nal­li­seen toi­min­taan, kos­ka ha­lu­sin, et­tä nuo­ril­la oli­si La­pis­sa elä­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Ha­lu­sin mo­ni­puo­li­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, eri­kois­kou­lu­ja ja vi­re­ää elä­mää. Ta­pah­tu­mia, tai­det­ta ja sä­pi­nää.

Jos­tain syys­tä aja­tel­laan, et­tä nämä liit­ty­vät lei­mal­li­ses­ti vain suu­rem­piin kau­pun­kei­hin.

Asuessani Pietarissa poh­din vä­lil­lä, mi­ten sa­man­lais­ta elä­mä­ni oli­kaan kuin ko­to­na La­pis­sa. Aa­mul­la kou­luun ja päi­vän päät­teek­si kau­pan kaut­ta ta­kai­sin ko­tiin. Il­lal­la tein ta­val­li­sia jut­tu­ja, kat­se­lin telk­ka­ria ja lai­toin ruo­kaa. Vii­kon­lop­pui­sin näin ka­ve­rei­ta ja kä­vim­me kä­ve­lyl­lä.

Vaih­to­eh­tois­ta kult­tuu­ri­tar­jon­taa oli val­ta­vas­ti, mut­ta lop­pu­vii­mein elä­mä pyö­rii ai­na ai­ka sa­man­kal­tais­ten asi­oi­den ym­pä­ril­lä: ko­din, työn ja va­paa-ajan.

Parjaajat vi­noi­le­vat kes­kus­tan kai­va­van ai­na ra­haa maa­kun­tien tei­hin ja sil­ta­rum­pui­hin. Tot­ta­han toki, niin­hän te­ke­vät kaik­ki luot­ta­mus­hen­ki­löt, mis­tä ta­han­sa he ovat­kaan. Ih­mi­set te­ke­vät työ­tä oman ko­ti­seu­tun­sa puo­les­ta, on se sit­ten isom­pi tai pie­nem­pi paik­ka.

Mi­nul­le kes­kus­ta­lai­suu­des­sa on ai­na ol­lut kyse ni­me­no­maan oman ko­ti­seu­dun ke­hit­tä­mi­ses­tä. Se on ak­tii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta.

Vai­kut­ta­mis­ta oman ko­ti­kort­te­lin­sa pal­ve­lui­hin ja siis­tey­teen, oman ky­lä­tien kun­toon tai lä­hi­kau­pan va­li­koi­maan. Sii­hen, et­tä kai­kil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua. Ky­sy­mys on työs­tä oman ko­ti­seu­dun ja eli­nym­pä­ris­tön puo­les­ta.

Lä­hiyh­tei­sön roo­li on kes­kei­nen, asui­pa mis­sä ta­han­sa.

Yk­si­näi­syyt­tä voi ko­kea yh­tä lail­la kau­ka­na ki­lo­met­rien pääs­sä lä­him­mäs­tä naa­pu­ris­ta tai omas­sa asun­nos­sa ker­ros­ta­lon kes­kel­lä. Yk­si­näi­syys ei kat­so fyy­sis­tä si­jain­tia, se on riip­pu­vai­nen sii­tä, on­ko löy­tä­nyt elä­mään­sä ih­mi­siä, ke­nen kans­sa ja­kaa sitä.

Keskustan kil­pai­li­jat mät­ki­vät mie­lel­lään mei­tä muis­tut­ta­mal­la, mi­ten kau­pun­gis­tu­mi­nen on me­gat­ren­di. Ih­mi­set asu­vat siel­lä mis­sä ha­lu­a­vat ja mis­tä löy­tä­vät sii­hen par­haat edel­ly­tyk­set.

Moni ha­lu­ai­si eh­kä asua lap­suu­den ko­ti­seu­dul­laan, lä­hel­lä ikään­ty­viä van­hem­pia, mut­ta työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det ovat useil­le vaa­ti­mat­to­mia. Moni nuo­ri taas odot­taa malt­ta­mat­to­ma­na het­keä, jol­loin pää­se ko­ti­seu­dul­ta suu­rem­piin ym­py­röi­hin.

Keskustassa minulle on ol­lut tär­kein­tä, et­tä em­me ar­vo­ta tois­ten taus­to­ja. Jo­kai­nen ko­ti­seu­tu on kul­le­kin kai­kis­ta rak­kain lä­hiyh­tei­sö. Oli se sit­ten kau­niil­la ker­ros­ta­loil­la täy­tet­tyä pää­kau­pun­gin kau­pun­gi­no­saa, yh­den ka­dun mit­tai­nen kun­ta­kes­kus tai jo­tain ai­van muu­ta.

Kes­kus­ta­lai­suu­des­sa on kyse hy­vän elä­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä, mis­sä ta­han­sa tai mis­tä ta­han­sa läh­tö­koh­dis­ta ih­mi­nen on­kaan. Eri­lais­ten alu­ei­den ym­mär­tä­mi­nen erot­taa mei­tä muis­ta puo­lu­eis­ta.

Jo­kai­nen po­lii­tik­ko on var­mas­ti sitä miel­tä, et­tä on läh­te­nyt vai­kut­ta­maan asi­oi­hin ih­mis­ten pa­rem­man tu­le­vai­suu­den toi­vos­sa.

Kes­kus­ta on kui­ten­kin ai­noa lii­ke, jos­sa ei ero­tel­la tai ar­vo­te­ta, mis­sä tuo hyvä elä­mä oli­si syy­tä elää. Ih­mi­nen päät­tää sen it­se, ja juu­ri sen kes­kus­ta ha­lu­aa mah­dol­lis­taa.

Lapin yliopistoon tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

19.3.2023

Opettajien ammattijärjestön Lapin piirin vaalipaneelissa 17.3. otin kantaa vaka-opettajien koulutukseen.

 

Lue lisää
Lapin elinkeinot rinnakkain

18.3.2023

Lappi on valtavan monipuolinen. On koskematonta erämaata ja Suomen suurimpia luonnonsuojelualueita.

Samalla väkiluku on hiljalleen laskenut vuosikymmeniä.

Suunnan kääntäminen onnistuu vain työn kautta.

Lappi elää niin teollisuudesta, matkailusta, maa- ja metsätaloudesta, poroista, rajakaupasta.

Meidän tehtävä on yhdistää tämä kaikki.

Tehdään työtä, jotta Lappi tarjoaa elämisen edellytykset tulevillekin sukupolville.

Lue lisää
Eduskuntavaalivideo: Lapin sitkeää tekoa

15.3.2023

Uskallan väittää, että Lappiin liittyvissä asioissa minua ei viilata linssiin. Teollisuutta puolustan ja osaan puolustaa lujaa, matkailua edistän, tajuan talouden ja luonnon reunaehdot. Osaan ottaa turpaankin. Sekin on politiikassa yllättävän tärkeä taito. Vaikeina hetkinä ei pidä jäädä maahan makaamaan, vaan sieltä on aina noustava. Osalle varmasti ärsytykseen asti puolustan kotimaakuntani ihmisten oikeutta elämäntapaansa, koulutukseen ja työllisyysmahdollisuuksiin. Tällä linjalla aion jatkaa, jos kansa suo. Sie päätät, jatkuuko työ.

Lue lisää
Laitetaan uutta putkeen Lapin liikennehankkeiden puolesta!

10.3.2023

Yhteistyöllä olemme saaneet monia tärkeitä Lapin hankkeita aikaiseksi. Valtatie 4 Oulun ja Simon välillä tulee kuntoon. Simon risteyksetkin tulevat valmiiksi. Kemin Ajoksen satama syvätään ja raide Suomesta Ruotsiin sähköistetään.

Nyt on uusien hankkeiden vuoro. Kolarin rata täytyy sähköistää, Käsivarrentie kunnostaa ja monia Itä-Lapin hankkeita saada eteenpäin.

 

Sie päätät, jatkuuko työ!

Lue lisää
Sie päätät, jatkuuko työ!

3.3.2023

Työhuoneen ovi on nyt suljettu ja kuukauden kuluttua tiedämme, saanko sen jälleen avata.

Lue lisää
Emme saa unohtaa, mitä Ukrainassa tapahtuu

24.2.2023

Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainaan on tänään kulunut vuosi.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Jos Katrilla olisi ikää enemmän, sanoisin, että siinä on topakka Pohjan akka. Katri on valmis olemaan vaikka suihtenae päihtänäe vesikelkkanae."