22.2.2019

Keskusta on kotiseutujen puolue

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 22.2.2019.

Läh­din aka­naan mu­kaan yh­teis­kun­nal­li­seen toi­min­taan, kos­ka ha­lu­sin, et­tä nuo­ril­la oli­si La­pis­sa elä­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Ha­lu­sin mo­ni­puo­li­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, eri­kois­kou­lu­ja ja vi­re­ää elä­mää. Ta­pah­tu­mia, tai­det­ta ja sä­pi­nää.

Jos­tain syys­tä aja­tel­laan, et­tä nämä liit­ty­vät lei­mal­li­ses­ti vain suu­rem­piin kau­pun­kei­hin.

Läh­din aka­naan mu­kaan yh­teis­kun­nal­li­seen toi­min­taan, kos­ka ha­lu­sin, et­tä nuo­ril­la oli­si La­pis­sa elä­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Ha­lu­sin mo­ni­puo­li­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, eri­kois­kou­lu­ja ja vi­re­ää elä­mää. Ta­pah­tu­mia, tai­det­ta ja sä­pi­nää.

Jos­tain syys­tä aja­tel­laan, et­tä nämä liit­ty­vät lei­mal­li­ses­ti vain suu­rem­piin kau­pun­kei­hin.

Asuessani Pietarissa poh­din vä­lil­lä, mi­ten sa­man­lais­ta elä­mä­ni oli­kaan kuin ko­to­na La­pis­sa. Aa­mul­la kou­luun ja päi­vän päät­teek­si kau­pan kaut­ta ta­kai­sin ko­tiin. Il­lal­la tein ta­val­li­sia jut­tu­ja, kat­se­lin telk­ka­ria ja lai­toin ruo­kaa. Vii­kon­lop­pui­sin näin ka­ve­rei­ta ja kä­vim­me kä­ve­lyl­lä.

Vaih­to­eh­tois­ta kult­tuu­ri­tar­jon­taa oli val­ta­vas­ti, mut­ta lop­pu­vii­mein elä­mä pyö­rii ai­na ai­ka sa­man­kal­tais­ten asi­oi­den ym­pä­ril­lä: ko­din, työn ja va­paa-ajan.

Parjaajat vi­noi­le­vat kes­kus­tan kai­va­van ai­na ra­haa maa­kun­tien tei­hin ja sil­ta­rum­pui­hin. Tot­ta­han toki, niin­hän te­ke­vät kaik­ki luot­ta­mus­hen­ki­löt, mis­tä ta­han­sa he ovat­kaan. Ih­mi­set te­ke­vät työ­tä oman ko­ti­seu­tun­sa puo­les­ta, on se sit­ten isom­pi tai pie­nem­pi paik­ka.

Mi­nul­le kes­kus­ta­lai­suu­des­sa on ai­na ol­lut kyse ni­me­no­maan oman ko­ti­seu­dun ke­hit­tä­mi­ses­tä. Se on ak­tii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta.

Vai­kut­ta­mis­ta oman ko­ti­kort­te­lin­sa pal­ve­lui­hin ja siis­tey­teen, oman ky­lä­tien kun­toon tai lä­hi­kau­pan va­li­koi­maan. Sii­hen, et­tä kai­kil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua. Ky­sy­mys on työs­tä oman ko­ti­seu­dun ja eli­nym­pä­ris­tön puo­les­ta.

Lä­hiyh­tei­sön roo­li on kes­kei­nen, asui­pa mis­sä ta­han­sa.

Yk­si­näi­syyt­tä voi ko­kea yh­tä lail­la kau­ka­na ki­lo­met­rien pääs­sä lä­him­mäs­tä naa­pu­ris­ta tai omas­sa asun­nos­sa ker­ros­ta­lon kes­kel­lä. Yk­si­näi­syys ei kat­so fyy­sis­tä si­jain­tia, se on riip­pu­vai­nen sii­tä, on­ko löy­tä­nyt elä­mään­sä ih­mi­siä, ke­nen kans­sa ja­kaa sitä.

Keskustan kil­pai­li­jat mät­ki­vät mie­lel­lään mei­tä muis­tut­ta­mal­la, mi­ten kau­pun­gis­tu­mi­nen on me­gat­ren­di. Ih­mi­set asu­vat siel­lä mis­sä ha­lu­a­vat ja mis­tä löy­tä­vät sii­hen par­haat edel­ly­tyk­set.

Moni ha­lu­ai­si eh­kä asua lap­suu­den ko­ti­seu­dul­laan, lä­hel­lä ikään­ty­viä van­hem­pia, mut­ta työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det ovat useil­le vaa­ti­mat­to­mia. Moni nuo­ri taas odot­taa malt­ta­mat­to­ma­na het­keä, jol­loin pää­se ko­ti­seu­dul­ta suu­rem­piin ym­py­röi­hin.

Keskustassa minulle on ol­lut tär­kein­tä, et­tä em­me ar­vo­ta tois­ten taus­to­ja. Jo­kai­nen ko­ti­seu­tu on kul­le­kin kai­kis­ta rak­kain lä­hiyh­tei­sö. Oli se sit­ten kau­niil­la ker­ros­ta­loil­la täy­tet­tyä pää­kau­pun­gin kau­pun­gi­no­saa, yh­den ka­dun mit­tai­nen kun­ta­kes­kus tai jo­tain ai­van muu­ta.

Kes­kus­ta­lai­suu­des­sa on kyse hy­vän elä­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä, mis­sä ta­han­sa tai mis­tä ta­han­sa läh­tö­koh­dis­ta ih­mi­nen on­kaan. Eri­lais­ten alu­ei­den ym­mär­tä­mi­nen erot­taa mei­tä muis­ta puo­lu­eis­ta.

Jo­kai­nen po­lii­tik­ko on var­mas­ti sitä miel­tä, et­tä on läh­te­nyt vai­kut­ta­maan asi­oi­hin ih­mis­ten pa­rem­man tu­le­vai­suu­den toi­vos­sa.

Kes­kus­ta on kui­ten­kin ai­noa lii­ke, jos­sa ei ero­tel­la tai ar­vo­te­ta, mis­sä tuo hyvä elä­mä oli­si syy­tä elää. Ih­mi­nen päät­tää sen it­se, ja juu­ri sen kes­kus­ta ha­lu­aa mah­dol­lis­taa.

Tuemme Katri Kulmunia Keskustan puheenjohtajaksi

16.7.2019

Lista tukijoista täydentyy kohti Keskustan ylimääräistä puoluekokousta.

 

Tule mukaan!

Lue lisää
Helsingin Keskustanaiset: Katri saa koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen

15.7.2019

Katri Kulmuni onnistuu varmasti saamaan koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen, oman äänen löytämiseen ääripäitten välille. 

 

Uskon sydämestäni, että Katri Kulmuni onnistuu kokoamaan keskustasta voittajatiimin.

 

Päivi Mononen-Mikkilä

Keskustanaisten Helsingin piirin puheenjohtaja

Lue lisää
Katri Kiihtelysvaaran markkinoiden suosikki

15.7.2019

Kat­ri Kul­mu­ni oli suo­si­tuin eh­do­kas kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si kes­kus­tan Kiih­te­lyk­sen pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen Kiih­te­lys­vaa­ran ke­sä­mark­ki­noil­la te­ke­mäs­sä mie­li­pi­de­ky­se­lys­sä.

 

Kysely ei kerro val­ta­kun­nal­li­sesta kannatuksesta. Vuorenvarmasti se kertoo paljonkin pienten kylien ja sorateiden asukkaiden näkemyksestä.  

Lue lisää
Anna-Liisa Leikkola: Katri keskustan puheenjohtajaksi

12.7.2019

Mielestäni Katri Kulmuni on nuori ja pätevä nainen keskustan puheenjohtajaksi.

Nyt keskustan puheenjohtajaksi tarvitaan rohkeaa ja päättäväistä naista, joka nostaa keskustan uudelleen johtavaksi puolueeksi ja suunnannäyttäjäksi yhteiskunnassa. Siinä työssä Katri Kulmunin rinnalla tarvitaan meistä jäsenistä jokaista. Kouvolassa tavataan!

Anna-Liisa Leikkola

keskustan kunniajäsen, herastuomari

Lapua–Seinäjoki

Lue lisää
Katri Hesarin haastattelussa: Tärkeitä asioita meille ovat keskustassa ovat alueellinen tasa-arvo, sopusointu luonnon kanssa, yritteliäisyys sekä yhteiskunnan turvaverkko

6.7.2019

Katri Kulmuni, jos sinut valittaisiin keskustan puheenjohtajaksi, mihin suuntaan veisit puoluetta?

”Menisimme syvemmälle keskustaan. En varmaan siirtäisi yhtään mihinkään, vaan korostaisimme keskustalle tärkeitä asioita.”

Lue lisää
Kauppalehti: Kulmuni innostuu vähähiilisestä teknologiasta – ”Ratkaisut löytyvät ajan kuluessa”

4.7.2019

Kulmunin sydäntä lähellä on etenkin vähähiilinen teknologia.

”Vähähiilisyys innostaa minua ihan valtavasti. Meillä ei kaikilta osin ole vielä skaalattavaa teknologiaa sen osalta. Uskon kuitenkin, että ratkaisut löytyvät ajan kuluessa.”

Kulmuni haluaa luoda ihmisille toivoa, että ilmastonmuutos pystytään pitämään aisoissa.

”Ihmiskunta on aina pystynyt ratkaisemaan ne kaikkein kimuranteimmatkin ongelmat. Pystymme hoitamaan myös tämän.”

 

Kuva: Timo Haapala

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

Katri on tahtonainen Meri-Lapista. Katri perehtyy asioihin ja pystyy katsomaan kauas, mutta silti näkemään lähelle. Katria helppo tukea, koska hän on paras ehdokas.

Junes-Leinonen Marianne Junes-Leinonen Marianne
» Lue lisää kommentteja Katrista